Очищение воды
Загальний договір поставки

Скачать договор о поставке в  Microsoft Word 97

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №___________

 

м. Київ                                                                                                           «____» _____________ 20___р.

 

            Товариство з обмеженою відповідальністю «Аквафор-Центр», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, що надалі іменується «Продавець», в особі  Генерального директора Соловйова Володимира Степановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та ________________________________________________________________________, яке є платником _________________________________________________, що надалі іменується «Покупець», в особі __________________________________________________________________, який діє на підставі _________________, з іншого боку, надалі разом іменуються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Продукція – це водоочисники, змінні фільтруючі модулі, комплектуючі до водоочисників, сировина та матеріали, що використовуються у їх виробництві, та інше визначене у Специфікаціях, які є невід’ємними частинами даного Договору (Додаток 1-3).

1.2. Територія збуту – територія _________________________________________, яка має адміністративно-територіальні межі, за якими Покупець не має право здійснювати продаж Продукції.

1.3. Специфікація – це нормативний документ Продавця, який визначає відпускну ціну та рекомендовану роздрібну ціну за одиницю Продукції, та який є обов’язковим для виконання Покупцем.

1.4. Відпускна ціна – ціна, за якою Продавець зобов’язаний постачати Продукцію Покупцю.

1.5. Погодження – це письмова згода Продавця поставити Покупцю Продукцію в кількості та строки, визначених в заявці Покупця. Погодження оформлюється у вигляді рахунку-фактури.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язаний поставити Покупцю партію Продукції, відповідно до поданої у встановленому даним Договором порядку заявки Покупця, а Покупець зобов’язується оплатити поставлену партію Продукції, у встановленому даним Договором порядку, з метою подальшої оптової та роздрібної реалізації даної продукції в межах Території збуту.

2.2. Поставка Продукції здійснюється на умовах «EXW», відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Покупець не уповноважений діяти від особи Продавця або як агент Продавця.

3.2. Покупець зобов’язаний не реалізовувати Продукцію в роздріб нижче рекомендованої роздрібної ціни Продукції, яка визначається Продавцем в Специфікаціях.

3.3. Покупець зобов’язаний реалізовувати Продукцію в межах Території збуту.

3.4. Покупець зобов’язаний погоджувати з Продавцем проведення будь-яких акцій, пов’язаних з вартістю Продукції.

3.5. Покупець зобов’язаний забезпечити повне збереження, чистоту та комплектність Продукції під час зберігання у себе на складі або магазині до моменту продажу кінцевому споживачу або поверненню Продукції Продавцю.

3.6. Покупець зобов’язаний визначати в договорах з третіми особами, що стосуються реалізації або поставки Продукції, обов’язкову умову щодо рекомендованої роздрібної ціни на Продукцію, визначеної у Специфікаціях.

3.7. Покупець зобов’язаний узгоджувати оптові ціни з Продавцем.

3.8. Продавець зобов’язаний поставити Покупцю відповідної якості Продукцію у кількості, зазначеній у погодженій Продавцем заявці Покупця.

3.9. Продавець має право поставляти Продукцію будь-якому покупцю в межах Території збуту.

4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ

4.1. Продавець зобов’язаний постачати Продукцію за відпускними цінами, зазначеними в Специфікації.

4.2. Зміна цін фіксується у новій Специфікації, яка підписується Сторонами і починає діяти з дати, зазначеній в новій Специфікації.

4.3. Ціни встановлюються у національній валюті України.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Покупець подає Продавцю заявку на поставку партії Продукції у письмовій формі, поштою, факсом, електронною поштою, телефоном або власноручно до офісу Продавця.

5.2. Продавець протягом трьох робочих днів повідомляє Покупця про погодження заявки та виставляє рахунок-фактуру, або відмовляє у її погодженні.

5.3. У випадку, якщо протягом 3-ох (трьох) робочих днів з моменту одержання заявки рахунок-фактура не виставлений Покупцю, заявка вважається незатвердженою Продавцем.

5.4. У разі відсутності на складі Продавця замовленої кількості продукції, Продавець повідомляє Покупця про відмову погодження заявки, в якій зазначає кількість Продукції, яку Продавець має можливість поставити Покупцю, та про орієнтовну дату задоволення заявки Покупця, в якій йому було відмовлено.

5.5. Продукція надається Покупцю зі складу Продавця у місті _______________________ тільки після 100% оплати відповідно до виставленого Продавцем рахунку-фактури.

5.6. Ціни на поставку Продукції Продавцем не враховують послуги по доставці Продукції від Продавця до Покупця та оплачуються Покупцем окремо. При одноразовому замовленні на суму понад 50 тис. гривень, доставку здійснює Продавець за власний рахунок.

6. УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Продукція оплачується Покупцем у безготівковій формі шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця у розмірі 100% вартості замовлення Продукції, зазначеної в погодженій Постачальником заявці Покупця, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту погодження заявки Постачальником. Оплата Продукції також може здійснюватись готівковими коштами через РРО Продавця.

7. ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

7.1. Продукція вважається прийнятою Покупцем після підписання відповідних документів (товарні накладні, товарно-транспортні накладні тощо).

7.2. Приймання по кількості та якості здійснюється у момент прийняття Продукції (партії Продукції), згідно кількості, зазначеної в розрахункових документах (рахунках-фактурах) та\або відвантажувальних документах (видаткових накладних, ТТН). При розбіжності в кількості Продукції, зазначеної в розрахункових документах (рахунках-фактурах) та/або відвантажувальних документах (видаткових накладних, ТТН) з кількістю фактично прибулої Продукції та/або виявленої неякісної Продукції, представник Покупця складає акт приймання товару, у якому вказує розбіжності та/або опис виявлених дефектів і направляє акт цінним листом Постачальнику, а Постачальник протягом 28 (двадцяти восьми) календарних днів з моменту отримання, підписує акт приймання товару або направляє свої заперечення Покупцю.

7.3. У випадку, якщо Покупець не подає претензію по кількості/якості Продукції (партії Продукції) Постачальнику, яка містить опис виявлених дефектів Продукції, невідповідність технічним характеристикам та таке інше протягом 28 (двадцяти восьми) календарних днів з моменту приймання Продукції, Покупець позбавляється права на відшкодування вартості усунення таких дефектів або невідповідності.

8. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

8.1. Під час дії та після закінчення строку дії даного Договору Покупець не має права розголошувати третім особам будь-яку інформацію про Продавця та документацію відносно діяльності Продавця, в тому числі відпускні ціни, яка не була спеціально розроблена для публічного оголошення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення даного Договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до «___» _________ 20__ року.

 

 

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. У випадку порушення Покупцем своїх обов’язків відповідно умов даного Договору, Продавець залишає за собою право достроково припинити дію даного Договору, відіславши Покупцю письмове повідомлення за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення. У випадку, якщо Покупець не в змозі виправити ситуацію протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення Договір вважається достроково припиненим.

11.2. У випадку дострокового припинення даного Договору з вини Покупця, збитки, понесені Покупцем у зв’язку з таким припиненням, компенсуванню не підлягають. При цьому Продавець залишає за собою право на відшкодування збитків, понесених через невиконання Покупцем умов даного Договору.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Усі попередні домовленості між Сторонами в усній або письмовій формі, а також ділове листування, втрачають силу з моменту укладення даного Договору.

12.2. Будь-які зміни умов даного Договору вносяться за згодою Сторін у формі Додаткової угоди, підписаної обома Сторонами, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

12.3. Про зміни своїх адрес та банківських реквізитів Сторони повідомляють одна одну в письмовій формі протягом 5 (п’яти) робочих днів.

12.4. Даний Договір складений українською мовою на 3 (трьох) аркушах у 2 (двох) оригінальних примірниках – по одному для кожної зі Сторін.

12.5. Вирішення будь-яких суперечок проводиться шляхом переговорів. Якщо Сторони не домовляються, вони мають право звернутись до господарського суду у відповідності до чинного законодавства України.

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Постачальник

Покупець

 

 

ТОВ «Аквафор-Центр»

________________________________

Юр. адреса: Україна, м. Київ, вул. Довбуша, 32

Юр. адреса: ________________________

Пошт. адреса: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 12а

Пошт. адреса: ____________________

Код ЄДРПОУ 35454738

Код ЄДРПОУ _____________________

р/р 26008219615500 в АТ «УкрСиббанк» в м. Харкові, МФО 351005

р/р _________________ в _____________________, МФО _______

ІПН 354547326535

ІПН _____________________________

Свідоцтво № 100077069

Свідоцтво № _____________________

Тел./факс (044) 426-89-85

Тел.: ____________________________

 

 

 

 

Генеральний директор

 

 

 

________________/ В.С. Соловйов/

________________/ ______________/

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
ОбновитьКонтакты:
(044) 361 44 39
(094) 926 14 39
(068) 128 65 03
г. Киев, ул.Стуса 25
klient@ocmoc.comДоставка по Украине

Существует доставка всеми известными службами доставки,

 

фильтров для воды  Новой Почтой (Харьков, Днепропетровск, Одесса, Донецк, Запорожье, Львов),

 

сменных картриджей (Кривой Рог, Херсон), и мембран для осмоса (Луганск, Симферополь, Севастополь),

 

и помп (Макеевка, Черкасы, Сумы), и насосов (Мариуполь, Чернигов, Днепр), и осмос (Крым, Винница, Луцк).